„Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo – Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi - etap I”

Krótki opis projektu: przedmiotem projektu jest rewitalizacja dawnego pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich, wpisanego do rejestru zabytków nr rej. zab. A/1289/82. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zabytków Śląska i najcenniejszym zabytkiem Siemianowic, wraz z terenami przyległymi tworzy obszar rekreacyjny o znaczeniu regionalnym. Projekt ma na celu stworzenie infrastruktury na potrzeby projektów społecznych, kulturalnych, gospodarczych. Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksową rewitalizację obiektu jak i terenu ogrodu pałacowego oraz przywrócenie mu dawnej świetności (prace obejmą remont i adaptację budynku do nowych funkcji wraz z zakupem wyposażenia). Efektem Projektu będzie odtworzenie walorów zabytkowych, historycznych i architektonicznych kompleksu Pałacowo-Parkowego, zapewnienie ładu przestrzennego i wysokiego poziomu estetyki obiektu. Dzięki Projektowi nastąpi zmiana wykorzystania kompleksu, głównie na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, a także gospodarcze i rekreacyjne.

Celem projektu jest powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne.

Efektem Projektu będzie odtworzenie wartości zabytkowych, historycznych i architektonicznych Kompleksu, zapewnienie ładu przestrzennego i wysokiego poziomu estetyki obiektu, który jest jednym z najcenniejszych zabytków Śląska i najcenniejszym zabytkiem Siemianowic. Wraz z terenami przyległymi stworzy obszar rekreacyjny o zasięgu regionalnym.

Całkowita wartość projektu: 36 909 840,01 zł

Wydatki kwalifikowane: 19 554 778,48 zł zł w tym:

  • Współfinansowanie UE w kwocie: 16 621 561,70 zł

  • Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie: 1 955 477,85 zł

  • Wkład własny w wysokości 977 783,93 zł

OGRÓD MOŻLIWOŚCI - Szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich

Realizatorem projektu jest Inspiration Point S.A. - właściciel Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich oraz Fundacja Stajnia będąca partnerem projektu, która swoimi działaniami wspiera rewitalizację społeczną tego wyjątkowego miejsca.

Czas realizacja Projektu: 01.02.2019 r. - 30.06.2021 r.

CELE PROJEKTU:

1. Budowanie społeczności lokalnej - Program Aktywności Lokalnej

2. Budowanie potencjału zawodowego - Program Aktywności Społeczno - Zatrudnieniowej

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych realizatorów: Inspiration Point S. A. i Fundacja Stajnia.

Fundacja Stajnia opis Projektu: https://spark.adobe.com/page/oERrGHnAlEDy9/